Zajištění stěn stavebních jam - záporové stěny

Záporové pažení (tzv. berlínské) je metoda dočasného pažení stěn stavebních jam nad hladinou podzemní vody.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Zajištění stěn stavebních jam - záporové stěny

Zápory jsou prvky z válcovaných ocelových profilů, které jsou do horniny osazeny buď do předhloubených vrtů, nebo jsou zaberaněny (zavibrovány) pod úroveň budoucího dna stavební jámy. Jako zápory se nejčastěji používají profily I, 2 x U či jejich svařence nebo profily HEB. Zápora osazená do vrtu se fixuje betonem nižší pevnostní třídy nebo injektáží cementovou maltou v hloubce pod úrovní dna budoucí stavební jámy a zásypem stabilizovaného materiálu až do úrovně stávajícího terénu. Zápory je možné po skončení své funkce z vrtu vytáhnout. Při výšce výkopu nad cca 3 m je pažení kotveno jednou nebo více řadami zemních kotev s ocelovými převázkami, v případě malých vzdáleností protilehlých stěn pažící konstrukce lze kotvení nahradit rozpěrami, pokud to požadavky na výstavbu navazující konstrukce dovolují.

Mikrozáporové pažení (tzv. Janovské stěny) je dalším druhem pažení, velmi podobného záporovému. Využití nacházejí ve stísněných prostorách bez možnosti manipulace s větší stavební technikou a tam, kde je třeba navrhnout pažící konstrukci s minimální tloušťkou. Na rozdíl od záporového pažení jsou tedy pro svislé prvky použity válcované silnostěnné trubky nebo ocelovými nosníky nejčastěji profily I, nebo HEB které lze osadit do vrtů průměru max 200 mm. Vzhledem k rozměrům jednotlivých prvků je zřejmé, že se jedná o konstrukci poměrně měkkou, jež musí být kotvena či rozpírána v několika úrovních.

Provádíme vrtané záporové stěny, vrty v průměrech od 90 do 200mm, do hloubky až 20m. Osazeny trubkami, případně válcovanými profily, do aktivované cementové malty. Zemní tlak zachytávají šikmé tahové kotvy.

Po odkopání jednotlivých záběrů je   mezi záporami přikotvena ocelová  svařovaná síť, a následně provedený stříkaný beton plošně zajistí stěnu výkopu.

Při výstavbě nového objektu lze vrstvu stříkaného betonu využít jako vnější část základové konstrukce.

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám