Zakládání staveb v obtížných podmínkách

Zakládání staveb se zabývá návrhem, stavbou a kontrolou základů staveb, popřípadě i jejich sanacemi a rekonstrukcemi. Pro stavby v obtížných podmínkách je třeba využít speciálních postupů a technologií.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Zakládání staveb v obtížných podmínkách

Zakládání staveb v obtížných geologických podmínkách (např. na poddolovaném území, na málo únosném podloží, na rekultivovaném území, na násypech, v sesuvném území apod.) je většinou soubor různých technologií, které ve své kombinaci umožní bezpečně založit stavbu tam, kde klasické způsoby založení selhávají nebo jsou ekonomicky nevýhodné – např. velmi masivní základové patky nebo pasy nebo je únosná půda ve větš hloubce.

Nejčastěji jsou v našich podmínkách využívány v těchto podmínkách základové rošty vynášené soustavou mikropilot. Mikropiloty přenášejí zatížení z horní stavby do únosné zeiny v hlubších vrstvách.  Tyto konstrukce mohou být doplněny předepnutím pramencových lan, soustavou zemních kotev (zejména při zakládání ve svahové území), injektáží zemin na málo únosném podloží či v násypech nebo na podmáčené zemině. Speciálním způsobem provádění zakládání je na studních, kde těžba zeminy probíhá pod ochranou pláště (obvykle betonové skruže) při odebírání zeminy jednotlivé skruže vlastní tíhou klesají a po dosažení potřebné hloubky je vnitřní prostor vyplněn betonem nebo štěrkem.

Obdobné způsoby jsou využívány při opravě a rekonstrukcích stávajících objektů, kde umožňují zajistit stavbu nebo založit nově budované konstrukce, např. dodatečně budované výtahy.