Pramencová lana

Pramencová lana jsou spletené patentové dráty, jež tvoří ocelové lano s vysokou pevností a možností předpínání. Pomocí pramencových lan lze provádět zesílení a stabilizaci jak stávajících zděných (cihelných nebo kamenných) tak betonových konstrukcí a vhodnou konstrukcí a vedením lan zvyšovat jejich únosnost. Pomocí pramencových lan se provádějí předpínané zemní kotvy pro zajištění svahů a stavebních jam.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Pramencová lana

Zesilování konstrukcí pomocí lan, dnes výhradně typu Monostrand (lano ze spletených patentových drátů obalených v PE chráničce), se s úspěchem využívá zejména v oblasti pozemních a dopravních staveb. S ohledem na způsob vyztužení lze pomocí předepnutých lan dosáhnout nejen stabilizace stávajících konstrukcí, ale i zvýšení nosnosti konstrukce (zejména při změně užívání objektu) a tím snížení nákladů na jinou úpravu nebo zcela novou konstrukci objektu.  Nejčastější použití předpínaných lan je pro stabilizaci zdiva tzv. sepnutím stavby zvýšením prostorové tuhosti, spínání a předpínání panelových systémů, stropních desek, nosníků a průvlaků, sepnutí základů nebo předepnutí opásání nádrží např. čistíren odpadních vod nebo silážních jam. Protože průběh lana nemusí být zcela přímý, lze pomocí správně provedené konstrukce zvýšit a zabezpečit i klenuté klenby např. kostelů.

Lana lze využít taktéž pro výztuž zemní pramencové kotvy, kde lano tvoří výztuž kotvy a předepnutím je minimalizován posun zemního tělesa. S výhodou lze této technologie využít u vícepramencových kotev, kde se zvyšuje únosnost kotvy navýšením počtu lan v kotvě. tyto kotvy se s úspěchem provádějí při zajišťování stavebních jam, zemních těles (svahů, sesuvů) a podzemních staveb (tunelů).

Předpoklady pro předpínání konstrukcí

  • máme vyškolené pracovníky a zařízení pro provádění velmi přesných a dlouhých vrtů
  • v našich řadách jsou odborní pracovníci pro provádění předpínacích prací, kteří jsou držiteli průkazů pro obsluhu strojů a jsou odpovídajícím způsobem vyškoleni
  • vlastníme zařízení pro provádění předpínacích prací (napínací soupravy)
  • máme odpovídající reference a zkušenosti s danými technologiemi