Předpínané konstrukce

Technologií Předpínaných konstrukcí je možné vnést do konstrukce nové tlakové síly, které jsou schopné částečně či úplně vykompenzovat tahové namáhání průřezu. Vhodným uložením a trasováním lan je tak možné vyrušit působení tahových napětí v konstrukci a předejít tak případným poruchám v podobě trhlin.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Předpínané konstrukce

Při volbě koncepce stavby je třeba provést vyhodnocení výhod použití předpětí. Volba předpínané konstrukce může znamenat významné úspory, nebo splnit požadavky architekta. Naopak v některých případech je volba předpínané konstrukce nevhodná.

Při návrhu je nutno zvolit vhodný předpínací postup, který je součástí postupu výstavby. Návrh a posouzení předpínané konstrukce musí respektovat zvolený postup výstavby, neplatí princip superpozice zatěžovacích stavů. Síly vnášené do táhel na provizorně podepřené konstrukci se liší od teoretických předpínaných sil uvažovaných na spuštěném modelu.

Táhla se instalují s použitím montážních pomůcek nebo speciálními montážními postupy. Předpětí lze vnášet mnoha způsoby. Standardně lze předpínat v hodnotách do cca 15 t řetězovými klíči přes napínákovou matici, vyšší hodnoty se vnáší hydraulickým zařízením na volné délce táhla přes napínákovou matici a konické  kotevní čelisti.